Society Information
Executive Board
INDIAN SOCIETY OF WEED SCIENCE
REGD. NO. 183,80-81
Journal Reg. No. : MAG (5) PRB 249/82-83
EXECUTIVE COMMITTEE

President Dr. N. T. Yaduraju, Delhi
Ex-President Dr. R. K. Malik, Hisar
Vice-President Dr. U. S. Walia
Vice-President (Co-opt) Dr. T.V. Muniyappa
Secretary Dr. Samunder Singh, Hisar
Joint Secretary Dr. K. N. Kalyana Murthy
Joint Secretary (Co-opt) Dr. J. S. Mishra
Treasurer Dr. R. K. Pannu, Hisar

Past Presidents: Drs. R. S. Choudhry, C. Thakur, V. S. Mani, K. Krishnamurthy, U. C. Upadhyay H. S. Gill, S. K. Mukhopadhyay, S. Sankaran, G. B. Singh, V. M. Bhan, L. S. Brar R. P. Singh, R. K. Malik

EDITORIAL BOARD
Chief Editor Dr. Rm. Kathiresan, Annamalai
Dr. U. S. Walia, Ludhaina Dr. Gita Kulshrestha, Delhi
Dr. Ashok Yadav, Hisar Dr. T. K. Das, Delhi
Dr. N. N. Angiras, Palampur Dr. Rupa Dhawan, Hisar
Dr. A. N. Rao, Hyderabad Dr. Rajul Edoliya, Gurgaon

OVERSEAS EDITORS

Dr. R. C. Kirkwood, Scotland, UK Dr. J. Gressel, Israel
Dr. K. N. Reddy, USA  

COUNCILLORS

Andhra Pradesh Dr. K. A. Gopinath Karnataka Dr. V. C.Patil
Assam Dr. D. Rajkhowa Kerala Dr. C. G. Thomas
N. E. H. Dr. N. P. Singh Madhya Pradesh Dr. Seema Paroha
Orissa Dr. Sanjay Saha Tamil Nadu Dr. Gita Jabarathinam
New Delhi Dr. Rajvir Sharma Rajasthan Dr. V. Nepalia
Uttar Pradesh Dr. Joy Dawson West Bengal Dr. P. K. Mukherjee
Haryana Dr. R. S. Chhokar H. P. Dr. Inder Dev
Punjab Dr. S. K. Randhawa Uttarakhand Dr. V. P. Singh
J & K Dr. M. Y. Salroo    

COUNCILLORS FROM THE INDUSTRY

Dr. O. P. Singh, Dhanuka
Dr. Shri Pal, Syngenta
Dr. Nitin Sood, Indofil
 
Copyright 2009 Indian Society of Weed Science